'Tanja Kuštović, Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje
FLUMINENSIA, god. 24 (2012) br. 1, str. 125-141 125

 

Tanja Kuštović

LIČNE ZAMJENICE U MISALU HRUACKOM (1531)
ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE

dr. sc. Tanja Kuštović, Filozofski fakultet, Zagreb, izvorni znanstveni članak

 

UDK 811.163.1'367.626:264-12

U radu se pokušava ustvrditi razlika u uporabi ličnih zamjenica u Misalu hruackom
(1531) koji je otisnuo Šimun Kožičić Benja, u odnosu na uporabu ličnih zamjenica u
trima ranije otisnutim misalima: Misalu Pavla Modrušanina (1528), Senjskom
misalu (1494) i Prvotisku misala (1483) i u odnosu prema Vulgati. Analizom zamjenica
utvrđeno je da ne postoji potpuna podudarnost kod Kožičića u odnosu na ostale tekstove.
Razlike koje su uočene odnose se na uporabu drugačijeg morfološkog oblika (npr. akuzativ
m.r. ga - i) i na uporabu drugačijega gramatičkog oblika u smislu nepovratnosti/
povratnosti (mene - sebe), te uvođenje oblika mn& za genitiv i akuzativ zamjenice azb.
Iz analize se može zaključiti da je Kožičić u nekim segmentima osuvremenio jezik knjige
kojuje otisnuo (već spomenuti akuzativ m.r.), aliu nekim je segmentima uveo razlikovanja
(npr. mčne, mene, men&) koja opterećuju grafijski postav otisnute knjige. Takvo
razlikovanje rezultat je grafijskog nesustavnog bilježenja glasa e koji Kožičić bilježi
 grafemom;jat ili grafemom e. Ipak, upotreba većine oblika, posebno kadje riječo množini,
jednaka je uporabi u ostalim proučavanim misalskim tekstovima.

U usporedbenoj analizi zamjenica pokazalo se da Kožičić u određenoj mjeri kolacionira
tekst prema latinskom predlošku, ali ipak znatno manje nego što je to učinio prilagođujući
 glagolske oblike.

 

 

 

Ključne riječi: misal; lične zamjenice; nelične zamjenice; povratno-posvojna zamjenica;
Šimun Kožičić Benja; hrvatski crkvenoslavenski jezik

Kao što je dobro poznato, u svojim tiskanim djelima, posebice u Knižicama od žitja
rimskih arhierčov i cesarov' (a spomenimo i Od bitja redovničkoga knižice), Kožičić govori o
potrebi da se hrvatske knjige jezično urede. Pri tome navodi što je u njima zastarjelo i

1_U predgovoru te knjige nalazi se prva jezikoslovna rasprava o hrvatskom jeziku.