Anica Nazor: Senjski Transit svetoga Jerolima i Hrvatski rječnik do Marulić:
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 25 (1999), str. 249-255

 

 

prijevodima.! Doduše, navedene su knjige ušle u izvore Akademijina
povijesnoga Rječnika hroatskoga ili srpskoga jezika (1880-1976), ali ne od
početka. S gledišta pokrenutoga Rječnika, koji će se u prvoj fazi rada
ograničiti na objavljene spomenike, pri čemu se misli ponajprije na gla-
goljske izvore objavljene u latinici, može se reći da su od senjskih
glagoljskih tiskanih knjiga u cjelini objavljeni samo Marijini mirakuli. Pri-
redio ih je i u latinici objavio R. Strohal 11917. godine. Strohalovo izdanje
treba uzeti s oprezom, jer čitanja nisu uvijek pouzdana.? U novije vrijeme
objavljeno je Čudo o djevojci bez ruku u hrestomatiji hrvatske književno-
sti srednjega vijeka u latiničkoj transkripciji (Štefanić i suradnici 1969;
235-241). Jedanaest čudesa priredila je u latiničkoj transliteraciji Ivanka
Petrović (1977: 134-149). Strohal je izdao latinicom nekoliko tekstova iz
Korizmenjaka (21917: 291-297; 1921: 153-154). Iz Transita sv. Jerolima
objavljena je u spomenutoj hrestomatiji hrvatske književnosti srednjega
vijeka poznata i lijepa legenda o sv. Jeronimu i lavu, koja je svojim
sadržajem nadahnula mnoge umjetnike (Štefanić i suradnici 1969: 283-
—285).

'Na kršćanskom Zapadu djelo pod nazivom Transit sv. feronima bilo
je poznato već u brojnim rukopisima, i u prvim tiskanim knjigama u 15.
stoljeću. Talijanski prijevod bio je toliko popularan, da je Hain u svojoj
bibliografiji inkunabula nabrojio čak 19 izdanja u 15. stoljeću (Hain: broj
8633-8651). Sadržaj djela čine: životopis sv. Jeronima, tobožnja poslanica
Euzebijeva biskupu Damasu o smrti sv. Jeronima, tobožnja poslanica sv.
Augustina, hiponskoga biskupa, Ćirilu, jeruzalemskomu biskupu o kre-
postima i svetosti sv. Jeronima i tobožnja poslanica Ćirila, jeruzalem-
skoga biskupa, Augustinu, hiponskomu biskupu o čudesima svetoga Je-
ronima. Tema tih poslanica uglavnom je Jeronimov "prijelaz" (lat.
transitus) u nebo, kako se u kršćanskoj terminologiji naziva svetačka
smrt.

U hrvatskoj se književnosti tekstovi Transita sv. Jeronima javljaju u
glagoljskim rukopisima poč. 15. stoljeća. Nepotpuna Pseudo-Augusti-
nova poslanica Ćirilu i nepotpuna poslanica Pseudo-Ćirilova Augustinu
nalaze se u Ivančićevu zborniku (14/15. st.). Obje poslanice objavio je

1 Q tome v. još Hercigonja 1975: 224-235.

? Potanje o Strohalovu izdanju senjskih Marijinih mirakula i o nekim starijim izdanjima
pojedinih tekstova iz Mirakula v. Petrović, 1977: 57-58.

250