Anica Nazor: Senjski Transit svetoga Jerolima i Hrvatski rječnik do Marulića...
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, knj. 25 (1999), str. 249-255

 

UDK 808.62 (091)

Izvorni znanstveni rad

Primljen 6. srpnja 1999.

Prihvaćen za tisak 22. prosinca 1999.

Anica Nazor

Staroslavenski institut, Demetrova 11
10000 Zagreb

Senjski Transit svetoga Jerolima i
Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika

Autorica predlaže da u korpus izvora Hrvatskoga rječnika do Marulića i nje-
govih suvremenika, uđu Transit sv. Jerolima i ostale knjige tiskane glagolji-
com u Senju 1507. i 1508. godine.

Naša slavljenica, marljiva i ugledna znanstvenica dr. Dragica Ma-
lić, znanstvena savjetnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u
Zagrebu dobila je zadatak da osmisli institutski projekt: Hrvatski rječnik
do Marulića i njegovih suvremenika. Projekt je predložen kao "jedna od te-
meljnih hrvatskih nacionalnih lingvističkih obveza" i temeljit će se na
tekstovima prvih pet stoljeća hrvatske književnosti i pismenosti - na
književnim i jezičnim izvorima od Bašćanske ploče iz 1100. godine do
prvih desetljeća 16. stoljeća, jer je leksička građa iz izvora toga razdoblja
"vrlo manjkavo zastupljena u postojećim povijesnim rječnicima". U prvoj
fazi rada na Rječniku priredivači će se ograničiti na spomenike objavljene
u znanstvenim i stručnim publikacijama.

U zacrtanom povijesnom okviru u korpus izvora na kojima će se
Rječnik izrađivati trebale bi se naći knjige tiskane glagoljicom u Senju
1507. i 1508. godine: Naručnik plebanušev, 1507; Transit sv. Jerolima, 1508;
Mirakuli blažene Djeve Marije, 1508; Korizmenjak, 1508; Meštrija dobra
umrtija tiskana zajedno s malim ritualom u jednoj knjizi, za koju se ne
zna godina izdanja, jer ni jedan od danas poznatih dvaju nepotpunih
originalnih primjeraka nema stranice s kolofonom. Razumije se da u
izvore Rječnika ide i senjska glagoljska inkunabula Spovid općena iz 1496.
godine, objavljena pretiskom 1978. i u latiničkoj transkripciji 1979. go-
dine.

Senjske glagoljske tiskane knjige predstavljaju vrlo popularno za-
padnoeuropsko vjerskopoučno i književno štivo u dobrim hrvatskim

249