IZLOŽBA O GLAGOLJICI
U RIJECI

Koncem g. 1968. otvorena je u
Rijeci izložba o glagoljici koju je
priredila tamošnja Naučna biblio-
teka u suradnji s Kabinetom za po-
vijest umjetnosti i kulture Istarskog
primorja i Istre JAZU. Cilj je iz-
ložbe da na ilustrativan način, tj.
pretežno u obliku kopija (fotoko-
pija, gipsanih odljeva, kopija fre-
saka) pokaže sva područja i oblike
ljudskog života i djela koji su kod
Hrvata zabilježeni na glagoljskom
pismu (rukom i tiskom) u tisućgo-
dišnjem periodu. Izložene su u osno-
vi kopije svih vrsta spomenika (u
svemu 121 izložak): epigrafski, sta-
tutarni, diplomatski, registri, litur-
gijski, literarni, nadgrobni. Neki su
od njih prikazani i po manjim te-
matskim cjelinama (npr. po tema-
ma: naobrazba glagoljaša; znanje
glagoljaša; egzorcizmi i medicina;
notarske knjige; isprave i oporu-
ke; kancelarije feudalnih gospošti-
ja; bratovštine; natpisi i zapisi na
frčskama). Od' epigrafskih spome-
nika na izložbi nalazimo u obliku
gipsanih odljeva (izradio dr Branko
Fučić): Plominski natpis (11. st),
Valunsku ploču (11. st), Krčki nat-
pis (11. st), Baščansku ploču (poč.
12. st), Jurandvorske ulomke (dije-
lovi druge Baščanske ploče), Senj-
sku ploču (12. st), Grdoselski ulo-
mak (12. st.), Humski grafit (konac
12. st. ili početak 13) ucrtan u ro-
maničke freske u crkvi sv. Jero-
nima u Humu. Od statutarnih, di-
plomatskih spomenika i registara
izložene su među ostalim fotokopije
(na platnu izradili: Jozo Vranić, Ni-
no Vranić, Vinko Malinarić) Vino-
dolskog zakona (g. 1288), Veprinač-
kog statuta (1507), Istarskog razvo-
da, Kožljačko-mošćeničkog razvoda
iz 1395, isprava notara Pilušinovića
iz Novog (1475), registar bratovštine
sv. Antuna u Dolini kod Trsta iz
£. 1458, matične knjige rođenih,
vjenčanih i umrlih iz Vranje u Istri
1607—1727, oporuka kastavskog no-
tara Ivana Pavlinića iz 1625. Po-
sebno su istaknute isprave iz sred-
njovjekovne Rijeke: riječkog notara
Gverina Tihića iz 1546. i protokol
riječkog kaptola iz 1545—1555. Od
liturgijskih su izloženi: misal Vati-
kanski lirico 4 iz poč. 14. st, mi-
sal kneza Novaka iz 1368, brevijar

444

 

 

Vida Omišljanina iz 1396, Fraščićev
psaltir_iz 1463. Među ostalim izlo-
žene su kopije: Kločeva glagoljaša
(I1. st), Grškovićeva odlomka (12.
st.), Mihanovićeva odlomka (12. st.,
Bašćanski ostrišei (konac 12. ili poč.

Legenda o sv. Tekli (frag-
iz 13. st), zatim kopije iz
zbornika: Oxfordskog (Canon. Lit.
414, 15. st), Šimuna Grebla iz Roča
(konac 15. st., Petrisova (1468),
Tkonskog (poč. 16. st.), Klimantovi-
ćeva (poč. 16. st.) i dr. Glagoljska
štampana knjiga predstavljena je
kopijama primjeraka od prvog tis-
kanog misala iz 1483. sve do Propa-
gandinih  (Parčićevih) izdanja iz
1893 (kosinjski brevijar iz 1491, po-
sebno izdanja senjske tiskare od
1494—1508, zatim riječke iz 1530—
1531, protestantska iz  1561—1569,
Propagandina: Levakovićeva, Kara-
manova i Parčićeva). Izložene su
nadalje i kopije istarskih fresaka
(izradio akad. slikar Eugen Kokot)
sa glagoljskim zapisima (npr. freska
Imago Pietatis meštra Antuna iz
Padove sa zapisom iz g. 1529. u
sv. Roka u Draguću, kompozicija
Plesa mrtvaca u Hrastovlju s glag.
zapisom iz 1531. i dr). Među izloš-
cima su i kopije (gipsani odljevi u
originalnoj veličini — izradio tako-
đer B. Fučić) nadgrobnih ploča (npr.
opata Stipana iz g. 1477, kožljačkog
kneza Martina Mojsejevića iz 1492,
popa Dekovića iz 1581),

Pored kopija na izložbi se nalazi
i nekoliko originalnih glagolj-
skih rukopisa: tri misala iz 15. st.
(oba Vrbnička i Ljubljanski) i ri-
ječki fragmenti glag. brevijara iz
14. i 15. st.

Kao uvod u izložbu dan je (u
hodniku, dakle izvan glavne iz-
ložbene dvorane) na pet zemljopis-
nih karata prikaz mjesta u kojima
su nastali i u kojima su se upo-
trebljavali glagoljski spomenici u
pojedinim vremenskim razdobljima.
Za snalaženje u izloženim spomeni-
cima donesena je glagoljska azbuka
(obli i uglati tip slova) nazivi po-
jedinih slova, njihov_izgovor, lati-
nička transliteracija glagoljskih slo-
va i njihova brojna vrijednost. Po-
sebno su prikazani primjeri paleo-
grafskog razvoja glag. slova, zatim
najčešće ligature u glagoljskim spo-
menicima.

Osnovni sadržaj izložbe oživljen
je mnogim detaljima. Npr. uz Baš-