KOŽIČIĆEV BUKVAR
Anica NAZOR, Zagreb

U literaturi se obično navodi da su u glagoljskoj štampariji Ši-
muna Kožičića u Rijeci god. 1530. i 1531. štampane četiri knjige i to:
Otficij »blaženie devi marie« (15. decembra 1530), Misal »hruacki«
(28. aprila1531), mali ritual »Knižice krsta« (2. maja 1531) i »Knižice
od» žitič rimskihr arhierčov» i cesarov&« (25. maja 1531). Danas
međutim sa sigurnošću možemo reći da je Kožičić štampao još jednu
knjigu i to bukvar.

Kožičićev Bukvar naveo je još god. 1865. J. P. Šafatik u svom
djelu: »Geschichte der siidslavischen Literatur I« (Prag) na str. 163:
»4. Azbukvidarium glagoliticum, Flumine (circa an. 1531). Ein Ex.
davon besass Hr. Prof. Supan in Laibach und schenkte es dem sel.
Bischof Verhovac von Agram. Es mag jetzt in der bisch. Bibl. zu
Agram sein.« Ali poslije dviju rasprava prof. Petra Kolendića: »Za-
dranin Šimun Kožičić i njegova štamparija na Reci« (Južni pregled,
god. IX, Skoplje 1934, str. 61—91) i »Najstariji naš bukvar« (Južni
pregled, god. IX, Skoplje 1934, str. 198—201) Šafatikov podatak o
postojanju glagoljskog bukvara koji bi bio štampan u Rijeci oko god.
1531. u nauci nije prihvaćen. Prof. Kolendić je mislio da je Šafatik
pripisao Kožičiću u stvari bukvar koji je štampan također glagolj-
skim slovima u Veneciji god. 1527. (tzv. »Introductorium«). Do toga
je — prema mišljenju prof. Kolendića — došlo ovako: »Kad je,
naime, 7. novembra 1831. Matija Čop poslao Šafariku spisak nekih
ređih knjiga iz Zupanove biblioteke (taj spisak, očuvan u praškom
Narodnom muzeju, nije još u celini objavljen), spomenuo je i mali
Kanizijev katekizam 'Kratka azbukvica i kratak krstjanski katoli-
čanski nauk', štampan ćirilicom u Trnavi 1696, s napomenom, da je
tu knjižicu, od koje je znao i latiničko izdanje, imao Zupan i gla-
goljicom. Ali je naknadno, u pismu od 13. januara 1832, Čop tu vest
nešto malo precizirao, kazao je, naime, da glagoljsko izdanje nije
izašlo u Trnavi nego na Reci, a da ga je Zupan poklonio biskupu Ma-
ksimilijanu Vrhovcu. Zupan je odista bio kod Vrhovca 1820 godine,

121