OCJENE 1 PRIKAZI SLOVO 65 (2015)

Marija Agnezija PANTELIĆ, Hrvatsko glagoljsko srednjovjekovlje. Priredio
Petar BAŠIĆ. Kršćanska sadašnjost d. o. 0., Družba sestara milosrdnica sve-
tog Vinka Paulskog u Zagrebu, Zagreb 2013., 725 str.

Marija Agnezija Pantelić (1915.—2008.) istaknuta je hrvatska filologinja i
paleoslavistica, doktorica filologije i počasna doktorica teologije, časna se-
stra Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu. Zbornik
radova sabranih djela Marije Agnezije Pantelić, od kojih je većina nasta-
la za vrijeme njezina rada na Staroslavenskom institutu, izišao je post-
humno. Za paleoslavistička istraživanja nagrađena je Nagradom za životno
djelo Republike Hrvatske. Doktorirala je 1960. na hrvatskim glagoljskim
kodeksima krbavskoga područja iz 14. i 15. st. na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, a Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu podijelio
joj je 1988. godine počasni doktorat svete teologije. Istraživanja je usmjerila
na hrvatske glagoljske liturgijske knjige, misale i brevijare. Prema riječi-
ma Stjepana Damjanovića M. A. Pantelić je »stekla ugled najkompetentnije
istraživateljice hrvatskoglagoljske liturgijske građe koju je obrađivala s po-
vijesnoliturgijskoga, jezičnoga, pismovnoga i iluminacijskoga vida često se
baveći teškim pitanjima datacije i lokalizacije tekstova«

Bila je izvrsna znanstvenica zaslužna za brojna važna otkrića glagolj-
ske srednjovjekovne pismenosti. Većina tih otkrića objavljenih u šezdesetak
radova sabrana je u ovome zborniku koji je u okviru Odjela za hrvatski
glagolizam uredio Petar Bašić pripremajući ga s Romanom Turčinovićem.
Zbornik je izišao kao 3. knjiga u nizu Djela instituta za ekumensku teologiju
i dijalog »Juraj Križanić« Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu čiji je urednik Jure Zečević. Zbornik su recenzirali Marica Čunčić,
Stjepan Damjanović i Ivan Golub, a korekturu i prijelom napravio je Roman
Turčinović.

Knjiga se sastoji od sljedećih poglavlja: 7. Na izvorima ćirilometodske
baštine, II. Hrvatskoglagoljski misali, III. Hrvatskoglagoljski brevijari, IV
Hrvatskoglagoljski kalendar i sanktoral, V. Blaž Baromić i njegovo doba te
Predmetno i autorsko kazalo.

U Uvodnoj riječi (5) urednika Petra Bašića navodi se kako je tekstove
revidirala sama autorica, dok su neki tekstovi revidirani s njezinim dopu-
štenjem, tako da sadrže više podataka od istovjetnih radova objavljenih u

 

192