Đ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

R 4505

MISCELLANEA CROATICO-GLAGOLITICA
Sedam glagoljskih isprava iz Istre iz god. 1653-1731.

1653, 24.VI u Bertonigli

Tri kćeri pk. Šimuna Purgara daju samostanu S.Grgura u Kopru pet
stabala maslina sa zemljom, a fratri se obvezuju da će svake
godine govoriti šest misa za njihova pk. oca.

Potpis: Anton Mihić gvardijan

1673, 19.XI Martinšćica na Cresu (?)

Potvrđuje se da je Ivan Vodarić položio redovničke zavjete i da
je primljen za "sina mostira sv. Jerolima u Martinšćici".
Potpis: Ivan Zaretić provincial, fra Frane Depope šakretari
provinciala. Pečat. (fa poleđini talijanski prijevod isprave.)

1710, 16.VI Kopar

Odluke donesene na "kongregacion4" franjevaca-trećoredaca održanu
"pri sv. Frančisku prid Rabom". Q

Potpis: Domenig Valentić provincial, fra Jure Zampijeri šakretari
provinciala, Pečat.

1712, 20.VI Kopar

Odluke donesene "li vrime kongregaciona celebranoga pri sv. Ivanu
u Zadru.“

Potpis: Ja fra Mate Šešela provincial, fra Grižostomo Kršić šakre-
tari provinciala. Pečat.

1731, 22. IV Kopar

Odluke "kongregaciona celebrana u častnom mostiru sv. Marie na
Božjem Polju. “ %

Potpis: Fra Ivan Ivković provincial, Fra Marko Kuzmić, Sgkretari
provinciala. Pečat. (Na poleđini talijanski prijevod isprave.)

1734, 1$.M2 u Kopru
Dekreti narejeni u vrime kapitola celebranoga pri sv. Jeronimu
u Martinšćici (na Cresu). 8 :
Potpis: Fra Juraj Gavran provincial, Fra Ignacio Žic šekretari
provinciala. Pečat.

Note izvajene iz inaventarii od špol fratarskih ke je akvištal
mostir u Kopru. (1716-1733). /Bez dat./

  

 

Ukupno: 7 listova, 7 komađa