ZBORNIK RADOVA ŠESTOGA HRVATSKOGA SLAVISTIČKOGA KONGRESA

vremenske rečenice. Ere, osim uzročnih, uvodi i objasnidbene, sastavne, izjavne
i vremenske rečenice, a može biti i adjunktivna ili afirmativna čestica. Veznik čko
uvodi i objektne, objasnidbene, vremenske, pogodbene, namjerne, posljedične,
pa čak i sastavne rečenice, a može biti i upitni ili odnosni prilog te potvrdna
čestica. Veznik ibo vrlo rijetko ima uzročno značenje. Češće od toga uvodi
objasnidbene, sastavne, suprotne i zaključne rečenice. Poneže, osim uzročnih,
uvodi i vremenske rečenice, zače može biti i zaključni veznik i upitna čestica, a
zane može uvoditi i posljedične rečenice. Uzročne rečenice mogu biti uvedene i
kombinacijom navedenih veznika, bilo međusobno, bilo s kojim drugim veznikom
ili prilogom: da ere, da zače, eda kako, čko da, zače da, zane are, zane da, zane
čko.

   

 

Ključne riječi: crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljski tekstovi, uzročne

konstrukcije, prijedložne skupine, uzročne rečenice

 

1. Uvod

U hrvatskome crkvenoslavenskom, kao i u suvremenome hrvatskom te drugim
slavenskim jezicima, uzročnost nije gramatička kategorija. Ona postoji samo kao
pojmovna, dakle semantičko-pragmatička kategorija.! Nepostojanje koje gramatičke
kategorije u jeziku ne znači međutim da u njemu ne postoje uobičajena i ustaljena sredstva
za njezino izražavanje. U ovom će se radu opisati sredstva za izražavanje uzročnosti u
hrvatskoglagoljskim tekstovima pisanim hrvatskom inačicom crkvenoslavenskoga jezika.*
Kao i u suvremenome hrvatskom jeziku, uzročnost se u hrvatskoglagoljskim tekstovima
izriče dvojako: prijedložnim skupinama uvedenim prijedlozima ili posljelozima cića/
ciće, dela/dčle/dčlma/dla, o, ot, po, radi, skozi, za i rečenicama uvedenim veznicima:
are, da, eda, ere/ere/eže, 6ko, ibo, poneže, ubo, zače, zakai, zane. Treba reći da je većina
navedenih prijedloga/posljeloga i veznika polifunkcionalna i da imaju i druga značenja
osim uzročnoga. Zbog toga je katkad teško razgraničiti uzročno od bliskih mu značenja
kao što su npr. namjerno (finalno) ili objasnidbeno (eksplikativno) značenje.

 

2. Prijedložne skupine

Prijedložne skupine za izricanje uzročnosti sastoje se od prijedloga/posljeloga i
imenske skupine koja po svojoj strukturi može biti jednostavna, proširena ili složena.
Jednostavna se imenska skupina sastoji samo od imenice ili zamjenice:

(l)a. blažena esi eugo adama ciča - CFat 9v
b: sb bć sedei m(i)losti dčla ve vratčh' cr(&)kvenih' krasnih' — BrVO 259a
c. iže b(og)a delć živer' - PsFr 10a
d._togo delma e pomenu stiuda — BrPm 142a

 

' Usp. Kovačević 1988, 21.

3 Korpus čine tekstovi od 12. do 16. st. koji su poslužili kao osnova za izrađu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika
hrvatske redakcije i monografije (gramatike) Hrvatski crkvenoslavenski jezik. za svakoga primjera u tekstu navedena
je kratica spomenika iz kojega je uzette list i stupac na kojemu se u spomeniku nalazi. Abecedni popis kratica nalazi
se na kraju rada, ispred popisa literature.

26