|EZIKOSLOVLJE

17.1-2 (2016): 413-427

UDK 811.163.1'367.626.3
Izvorni znanstveni članak
Primljen 15. 07. 2015.
Prihvaćen za tisak 22.02. 2016.
Milan Mihaljević
Staroslavenski institut, Zagreb

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica
u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Zamjenice one, ove, sa i ta rabe se pronominalno, kao glave imenske skupine,
ili prenominalno, kao determinatori imenice. Osim uz imenice, mogu biti upo-
rabljene i uz rečenice. Tada zamjenica može biti koreferentna s nekim konsti-
tuentom u popratnoj rečenici ili s rečenicom kao cjelinom (korelativna upora-
ba). U prvom slučaju ima oblike sva tri roda, a u drugom samo srednjega. Ko-
relativno mogu biti uporabljene samo zamjenice ove, sa i /a, a zamjenica one
ne. U obje skupine rečenice mogu biti razdvojene od zamjenica na koje se od-
nose. Za razliku od njemačkoga korelativnoga es ili engleskoga it, naše se
zamjenice mogu nalaziti i neposredno ispred pripadajuće rečenice. Njemačko
se korelativno es ne može pojaviti iza prijedloga, što naše zamjenice također
mogu. To se može objasniti činjenicom da je riječ o pokaznim zamjenicama
koje su determinatori pripadne rečenice, a u njemačkom i engleskom o ličnim
zamjenicama koje zamjenjuju rečenice. Iznose se i argumenti u prilog tvrdnji
da izmještene (ekstraponirane) rečenice nisu na svoj površinski položaj došle
pomicanjem, nego da one u izračun ulaze na tom položaju.

Ključne riječi: pokazne zamjenice; korelacija; hrvatski crkvenoslavenski je-
zik.

Pokazne zamjenice on&, ove, sa (< se) i ra (< 15) mogu u hrvatskome crkvenosla-
venskom biti uporabljene: 1. samostalno (pronominalno), 2. uz imenicu ili imensku
skupinu (prenominalno ili postnominalno) te 3. uz rečenicu.' Uporabljene samos-

 

' U popis funkcija nisu uključene pokazne/predstavljačke čestice ovo, se i #o koje podrijetlo vuku od
pokaznih zamjenica. Obrada tih čestica u rječnicima i gramatičkim opisima različita je. Osim kao
čestice, obrađuje ih se i kao priloge te veznike, katkad različito i u istoj okolini. Osim toga nije si-
 gumo da je riječ o oblicima srednjega roda navedenih zamjenica, odnosno da je njihova veza s tim
oblicima izravna. Prema Radoslavu Večerki čestice se i 1o podrijetlom su uzvici tvoreni od pokaznih

 

43