198

M. Šimić: Jezik creske Muke Franića Vodarića

 

zalno pismen. Vjerojatno je bio pisar creskog ili lubeničkog komuna
ili njihovih bratovština.? Franić Vodarić nije autor u današnjem
smislu, nego kompilator, obradivač, nastavljač nečeg što je već bilo
uobičajeno. Sadržajno ova Muka ne predstavlja ništa novo, jer su
slični tekstovi poznati iz drugih izvora. Grada o Muci jedna je od
najviše obradivanih tema u ranom periodu hrvatskog pjesništva
15-16. stoljeća. “Začinjavci" naše dramske književnosti versificirli
su tu građu u različitim scenskim oblicima, od najprimarnijih - na-
rativno- dijaloških pjesama- preko većih dijaloških pjesama - prema
potpunijim scenskim cjelinama, do pravih cikličkih dramskih pri-
kazanja.* Razvoj je tekao od osmeračkog dvostiha, koji je postao os-
novna i svagdašnja forma izražavanja, udružio se s osnovnom moti-
vikom kršćanskih soterskih misterija, a onda nije bilo kraja
stihotvorstvu. No, ipak je postojao jedan unutarnji razvojni proces
unutar kojeg se stara grada stilski dotjerivala i proširivala, makar i
ponavljajući rimarij iz statičke pjesme, koja prelazi u narativnu for-
mu, potom u dijalošku i na kraju u dramsku.“ Najvažnija značajka
svih tih naših obrala muke jest da one u različitim fazama razvitka
*mijese materiju muke kao što se mijese različiti hljebovi od istog ti-
jesta."* Bez ikakva straha od plagijata - preuzimaju se šablone, tj. sli-
ke, asocijacije, poredbe i scene tako da su im zajednički veliki nizovi
stihova, slično kao u narodnoj pjesmi prenose se motivi, poredbe i
stihovi. Veće pjesme u dijaloškom obliku, ali nedovoljno prilagode-
ne scenskom prikazivanju iz druge su polovice 15. i 16. stoljeća: Plač
Majke božje ili Gospin plač

Creska je Muka scensko djelo - pobožna drama, prikazanje,
skazanje. Nije napisana za čitanje pojedincima, nego da je glumci
javno recitiraju, što potvrđuju didaskalije, crteži i podnaslovi. Pr&-
ma mišljenu B. Škunce creska je Muka "...u prvom redu pasionski
molitvenik, najvjerojatnije bratovštinski. Očito je, naime, da su svi
Vodarićevi tekstovi, pa i samo prikazanje Muke Gospodina Našega u
prvom redu namijenjeni molitvi. Riječ je o molitvama što su ih bra-
timi molili u kakvom bogoslužju bratovštinske, dakle pučke po-
božnosti..." * Creska je Muka iznikla iz starijih pasionskih tekstova:
opsežnija je od one starije u Tkonskom zbornikić koja ima 1892 stiha,
a ova 5140 stihova. Takozvana ciklička Muka iz 1556. g. koja ima
3658 stihova dramski je dijalog, a Muka Franića Vodarića je narativ-
no dijaloški tekst, tj. sve je versificirano. Ta dva teksta imaju neka
ista mjesta, ali creski ima i neka svoja posebna. Takoder imaju oko
1000 zajedničkih stihova, što nije mnogo kod ovakvih tvorbi.' Za-
jednički prizori u oba rukopisa nisu isto raspoređeni.?