RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK 1 JEZIKOSLOVLJE 32 (2006)

UDK 811.163.42'34(091)
UDK 811.163.4235(091)
Izvorni znanstveni članak
 Rukopis primljen 17. X. 2005
Prihvačen za tisak 13. VI. 2006.
Marinka Šimić
Staroslavenski institut
Demetrova 11
10 000 Zagreb
msimic(&hfi.hr

GRAFIJSKE I FONOLOŠKE OSOBITOSTI PSALTIRA U
AAKADEMIJINU BREVIJARU (III C 12)

U radu je provedena jezična raščlamba dijela Akademijina brevijara — Psal-
tira, na grafijskoj i fonološkoj razini. Na temelju grafijsko-fonoloških obi-
lježja: pisanje znaka za poluglas, pisanje jata (€), pisanje derva (/), konso-
nantska skupi! itacizam, itd., potvrđeno je da rukopis pripada sjevernoj
skupini hrvatskoglagoljskih kodeksa, odnosno da je pisan u Istri.

 

I. Uvod

Među hrvatskoglagoljskim rukopisnim brevijarima posebno mjesto pripada
Akademijinu brevijaru (III c 12), rukopisu koji je prema lunamoj tablici pisan
oko 1384. godine, dok se po paleografskim osobinama može datirati koncem
14. ili početkom 15. stoljeća (Štefanić 1969:114). Rukopis je pisan ustavnom
hrvatskom glagoljicom i ima ukupno ff 70, formata 29,2 x 20,5 cm. Dijelovi
brevijara su: 1. Psaltir (1 — 35b), 2. Kantici (35c — 39b), 3. Commune sancto-
rum (39b — 64b), 4. Oficij za mrtve (64b — 66a), 5. Oficij Blažene Djevice Ma-
rije (66a — 68c), 6. Lunama tablica (68d), 7. Vječni kalendar (69 — 70 v). Aka-
demijin se brevijar (dalje BrAc) po svom sadržaju ubraja u tzv. Liber horarum
vrstu časoslova koja je bila populama u Evropi još od Karla Velikoga, a od
hrvatskoglagoljskih kodeksa tu se ubrajaju još: Lobkovicov psaltir iz 1359. go-
dine, Cod Slav 73 iz 1375. godine (Borislavićev zbornik), a od tiskanih knjiga
Kožičićev oficij rimski iz 1530. godine (Pantelić 1980:362).
Da je Psaltir u tom brevijaru dragocjen prijepis hrvatskoglagoljskog prije-
voda koji se odlikuje fonološkim i tvorbenim osobitostima, istaknuo je još Jo-

  

249

14 MarinkaSiie_10indć 249 o 1222007 153442