FILOLOGIJA 42, Zagreb 2004

UDK 811.163.42(091)
Izvomi znanstveni članak
Primljen 24.11.2004.
Prihvaćen za tisak 22.111.2004.

Marinka Šimić
Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb

LEKSIČKI POSTUPAK BLAŽA BAROMIĆA, PISCA
ITISKARA GLAGOLJSKIH KNJIGA
(NA TEKSTU PSALTIRA)

U ovom se radu na temelju leksičke grade iz psaltira dvaju hrvatskogla-
goljskih brevijara 15. stoljeća: rukopisnog — Mavrova — i tiskanog — Ba-
romićeva — raspravlja o leksičkom postupku Blaža Baromića, kao pisca i
kao tiskara. Na temelju brojčanih podataka dobivenih leksičkom anali-
zom razmatra se pitanje u kojoj je mjeri namjena dotičnih brevijara utje-
cala na koncepciju jezika Blaža Baromića.

 
  

1. Uvod

Tiskani je brevijar Blaža Baromića iz 1493. godine bio predmetom mnogih
znanstvenih istraživanja, od J. Vajsa, koji je dao najpotpuniji opis njegova
sadržaja!, I. Milčetića, M. Pantelić, B. Grabar do I. Jurčevića. Ta glagoljska in-
kunabula, koja je tiskana dvije godine nakon Prvotiska brevijara, očuvana je u
pet primjeraka. Od toga se dva nepotpuna čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj

knjižnici u Zagrebu, a ostala tri u inozemstvu.? Podaci o mjestu i tiskanju bre-
vijara očuvani su u glagoljskom kolofonu: Svršenie brvičli hrvvackihy stampani vo
Benecihu po meštrć Andrče Torižanć iz Ažulć. koreženi po pre Blaži Baromići kanon(i)gi
crikve senwske. na dni .vi. (=13) miseca marča. .č.u.p.v. (=1493). Iza tog kolofona
slijedi kratak latinski: Hunc breviarium impressit magister Andreas de Thoresanis de
Asula die .13. marcij .1493.

Po svojem sastavu Baromićeo brevijar (Bar) pripada rijetkom tipu brevijara
kombiniranog s dijelovima misala i rituala pogodnog za putovanja svećenici-
ma, a takvi su još sljedeći hrvatskoglagoljski kodeksi: Code slave 11, Oxford-

 

* Vajs 1910:XCIII—CI.
% Jedan se primjerak nalazi u Miinchenu (Državna biblioteka), drugi u Schwarzauu
u Austriji Biblioteka Parma) i treći u Rumunjskoj u Sibivu (Biblioteka Brukenthal).

65