RADOVI Varaždin
Zavoda za znanstveni rad 1989.
Jugoslavenske akademije

znanosti i umjetnosti

UDK_801=81 (091) (497.13) Izvorni znanstveni rad
Original Scientific Paper

 

EDUARD HERCIGONJA

PALEOSLAVISTIKA, CYRILO-METHODIANA,
GLAGOLITIKA I KNJIŽEVNA MEDIJEVISTIKA
U DJELU VATROSLAVA JAGIĆA

Vatroslav Jagić (1838—1923) ist unumstritten die zentrale Figur der
slavischen Philologie im Laufe der zweiten Hilfe des 19. gleich
am Begin des 20. Jahrhunderts. Schon seit dem Anfang seiner langen
wissenschaftlichen Titigkeit beschaftigt er sich mit der Problematik
die an Palioslavistik und Kyrillos und Methodios gebunden ist. Die
Folge von Jagić's Beschšftigung mit glagolitischen Texten war auch
glagolitische Paliograpnie Glagoličeskog pisvmo (1911). im Jagić's For-
šehungsgebiet hat auch die literarische Mediivistik einen Platz gefun-
den. Vatroslav Jagić war nicht nur der Sprachforscher von alten sla-
vischen Schriften, sondem auch der ausgezeichnete Archšiographe und
Texologe. Das wissenschaftliche Werk von Vatroslav Jagić ist zwei-
fellos noch heute anregend.

U sferi humanističkih znanosti nisu česti slučajevi znanstvenog opusa
koji — poput Jagićeva — znatnim dijelom istraživačkih rezultata, pa čak
i nekim elementima odabranog metodološkog procćdća, uspijeva nakon či-
tavog jednog stoljeća sačuvati prvotnu svježinu i aktualnost. Činjenica je,
naime, da životno djelo 'patrijarha slavistike', što obasiže više od 20.000
objavljenih stranica, upravo u novije vrijeme predstavlja nekim svojim
dosezima poticaj znanstvenoistraživačkom procesu na pojedinim područji-
ma slavenske filologije. I to onakve slavenske filologije kakvu je uteme-
ljio i osmislio Jagić, shvaćajući je kao sklop koji integrira niz znanstvenih
disciplina što se po potrebi djelotvorno aktiviraju pri studiju nekog pred-
meta.

Svoje viđenje slavenske filologije on je programatski jasno izložio u
Uvodu kapitalne (i, po vlastitom navodu, kompilativne — što je bilo i pri-
rodno) biobibliografske sinteze Istorija slavjanskoj filologiji (1910): »Slav-
janskaja filologija vključaet v krug svoih zanjatij: vo-pervyh, naučnija raz-
suždenija o jazykah slavjanskih... ne obhodja molčaniem i jazykov litera-
turnyh so vsčmi inogda dovoljno složnymi uslovijami ih proishoždenija i

 

13