'ODLOMAK GLAGOLJSKOG BREVIJARA IZ BANJA

 Marica ČUNČIĆ UDK 808.101:003.349.1<16"
Staroslavenski institut u Zagrebu Izvorni znanstveni rad

Primljeno: 28. XII. 2001

Papimata Knjižica krizme iz Banja iz početka 17. stoljeća omotana je u starji pergamentni dvo-
listispisan glagoljicom. To je odlomak kodeksa koji ćemo zvati Banjski odlomak brevijara. U članku se
slagoljski tekst Banjskog odlomka translierira na latinicu i datira na temelju analize hrvatskoga crkve-
noslavenskoga jezika i glagoljskoga pisma. Opis liurgijskog sadržaja i usporedba teksta s glagoljskim i
latinskim brevijarima pomoći će u definiranju sanktorala. Izrađen je rječnik svih pojavnica za buduća
leksikografska istraživanja. Uz sliku paleografske iskaznice, lustira se i kodikološka analiza na temelju
koje se maže odrediliskriptorij u kojem je dvolist nastao. Prilažu e i otografije rukopisa.

U arhivskoj zbirci Glagolitica Arheološkog muzeja u Splitu čuva se knji
glagoljskim kurzivom omotana u pergamentni dvolist ispisan glagoljskim ustavom. Ne zna
se kako je došla u splitski Arheološki muzej.' Na donji rub prve stranice omota kasnijom je
rukom tintom dodano latinicom — Crisma, Bagno — te olovkom — Brevir Banj XV vi. To je
glagoljska knjižica s popisom krizmanika i njihovih kumova iz Banja,' sela na sjeveroistoč-
noj obali Pašmana naseljenog već u rimsko vrijeme, a spominje se 1290. godine. Crkva sv.
Kuzme i Damjana potječe iz 1356. U Banju su glagoljaši ostavili nekoliko glagoljskih mati
godovnika iz razdoblja 1$87.-1821.' Biskup Michael Prioli, koga je papa Klement VII-
1. poslao kao vizitatora u naše krajeve, vidio je u travnju 1603. godine u crkvi sv. Luke u
 Banju “drevni glagoljski misal, i drugi novi sličan".* Pred nama je, kako se može vidjeti iz
opisa toga omota na sljedećim stranicama, dvolist iz brevijara 15. st. koji dopunjuje sliku o

   

 

 
 

 

 

Zahvaljujem g. Arsenu Duplančiću, voditelju knjižnice i arhivske zbirke Arheološkog muzeja u Splitu, za
uvid u glagoljsku zbitku.

Vidi u istom broju ovoga časopisa: Marica ČUNČIĆ, Glagoljska Knjižica krizme iz Banja, Radovi Zavoda z
povijesne znanosti HAZU u Zadru, M, Zadar, 2002., 99-108.

 Pomorska enciklopedija, 1, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, MCMLIV.. 377

Dr. Karlo pl. HORVAT, Glagolaši u Dalmaciji pošekom 17. vijeka . j. godine 1602.-1603., Starine JAZU,
33. Zagreb. 1911., 537i 545

 

47