ri nić Cre v lapla al Gansblcim, 13199 675

 

 

MARICA

Crtež u glagolj

 

ČUNČCIĆ

iskoj paleografiji

(naprimjeru Pulskogodlomika glagojskog misal pisanog na pergameni u 15 sojeću kj e čura u
Sveučilinojbnjižnic u Puli, pod sgnaturom 1654.)

“urica u oom rad a primjeru Puskog odlomka glagoljskog mlela isanog a prgameni u 15 stljću,obazlašepostupak
rebonstrkciješlećenog e pomoću rčimal.Glaglsapaegraia bavse pručavanjemglgljkgpoa ojm u r pisl

najmanje tisuću godina (od9.do 19 toleć).

 Glagljskapalogrfijavi e proučavanjem glagljskogisma
koim su Hrvtipisali najmanje tisuću godina (od 9. do 19.
soljeća). haltička glgljska paeograija analizira oblike slova
slsolskihnapisairukopisni rspoređujeih u vremenu i prosoru
Natemelju o mogu e identicirati noi rukopisatisizakoje
s ne zna odakle su l iz kojega su vremena. Nacn slova za
slagljsku je paleogaiu bitn. Slova iz glgojskih natpia i
rkopisa ručno se peeravaju ilisnimaju sa računal. Rekon-
strukcja razvoa pisma, uspoređiranje rukopisa, egzaktno
odredivanjeruku pojedinih psara, mjerenje slovnih oblika,
odedivanjeslčnosi i različivsti tipov glamljce i stupanjlakoće
pisanja u usporedbi s drugim pismima - sve se 1o ri pomoću
ormja i ereža. reži su spasilineke glaglske spomenik. 0
rijihovuizledu ne bismo mnogo znali daih znansvenicikod
okrića nisu precali. ad su ti spomenici poslieizubleni li
uništeni,ostao j ov precr

"Danasse na računalustarjugaglskslovni bi potrebni
zaiskanje knj u kjima ima glaojskih lova. To sene bi moglo
bez ertanja. Računalni programi za obradu slike pomažu kod
dokualne analize, "čšćenja" ošećenogateksa, ekonsirukcje
kadikalškihdimenzija, oštećenih inicijala i slično

Glagoljsko slovo kuo ertež predmet je paleogralskog
istrživanja. Bezcranjaglagojska pleogij ne bi moglaravii
svju metodlogiu isrživanj ni bi rezulate mogla pokazai i
dolazai

Na primjeru Plskogaglagljskogodlomka i 15 stljeća vi
seulopežai li u paleograiskoj i kodikološkoj alzi Kad u
1997.stručnjaci sanaliza odlomak pergamene s glgljskim
iekstom u Sveučilišnj križici u Poli,original jeiotogfiran,

 

 

   

 

 

flokopiran i rukom su preerani inicijali na paus-papr. U
Staroslanenskom insttutu u Zagrebu odlomak je obrađen a
sledećinačn:fookopije su wvećane da se mogu rekonsirirsti
oštećralor.Pengimenajena poldini potrjeaod uporabepaje
a računaluočišćena da bi tekst bio či Kad j počtan eks,
identiiran je sadržaj. Ustnovjeno je da jeto misal s cjelim
lstom mise u subotu 4.koriznenog tjedna uočiNedjelje muke
 Gospodina našegasusa ia s prpadnim čanjima proroka zije
(2 49, £15) i oandalja poIranu ( 8, 12-20) na hnaskome
strolavenskom jeziku. Rezukati jezične i polngraske analie
g glgoljce upućuju na 15.soleće Anliza nebinih lovnih
ohlika oeira psjanje slova cricama po gornoj i donjej liniji
srolja, š odsje manire pisara p kojima s€ sjv rukopis može
razlikovat od drugh. Onos jedužine i širinestupc 1 Pailan
sodnos stupaca i rubora omogućnjepotlačenje djagomalalista i
oi koje određju nepotojei gomji bid stranice. Širina i
rekonstrvirana dužinalita (205x27) m u pavilnom su omijeru
3, Na strnici 1 tagovi omatanja odkriaju veličinu omotane
knjige. Prema dimenzjama (95 x I7) em i tragoima česte
 uporabe, bio e tomolivenik moždačasolv ačim sekoriama
sačuvao ao omot oj Plsk odlomak glaglskoga misal z 15
stljeća' Kodikološka analiza pokazuje da je list pripadao
rukopisnoj knzipisunoj po tadanjin propiima. o pismu i
inicilima Polsk dlomak misla mogao e nasti u grobičkome.
striporju popa Maninci Lapčanima ki je u Grobnku 1495
zjednosješ čenpisarazavršio pisnje I Noljanskogbrevijara.
Ako ganijedanodte petorice pisr ijepsao, ak prpada oj ki
pisnja,ukrašavanai oblikovanjakodeksa.

 

 

1 S poaco ezlatima iij uu i članka u l ac Čč"i odlomak aosog mi z 15 l" Sloro, čavapis

Samslavensko s, 4749 1997199 Zagreb, 1993

2 Mari alć 1 Nolanikibeijar.Hratsklalski raop z 145 ui ei ov Viadalsk, ok zdane, di iogra ar
Pić ia r, Srelvenski i, Turiskoner Zageb, MladnieheDrucu. eragsansta r, 1771315

6