VIJESTI

zapisi iz bilježnice (Mate Puhova) i sl.,
a kronološki idu od 15. do početka
19. stoljeća. Iz tih rukopisa bile su
izložene fotokopije i xerox-kopije
pojedinih stranica, kao i nekoliko
stranica iz rukopisa u kojima se opi-
suju događaji vezani uz saljsko pod-
ručje ili su pisani u samostanu na
Zaglavu (Klimantovićevi rukopisi, koji
se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj
biblioteci u Zagrebn, u samostanu
franjevaca trećoredaca u Zagrebu i u
Javnoj biblioteci u Lenjingradu).

Od pretisaka_glagoljskih rukopisa

 

SLOVO 31 (1981)

i tiskanih knjiga na izložbi su bili
predstavljeni pretisci iz novijeg doba,
a vlasništvo su župnog ureda Sali ili
mještana: Hrvojev misal, II. Novljan-
ski brevijar, Newyorški misal, prvo-
tisak glagoljskog Misala iz 1483, senj-
ska Spovid općena iz 1496. i Kožičićev
Bukvar iz 1530.

Svi su izloženi spomenici imali
legende s najvažnijim podacima, a
pojedini dijelovi teksta (natpi
cijelosti) transliterirani su latinicom.

Izložba je bila veoma posjećena,
posebice su je dobro primili mještani.

Nedo Grbin

 

IZLOŽBA O GLAGOLJSKOJ KNJIZI U ZAGREBU I KARLOVCU

Knjižnica Gornji grad (jedinica
Knjižnica grada Zagreba) u suradnji
sa Staroslavenskim zavodom »Sveto-
zar Ritig« u Zagrebu organizirala je
tri_izložbe o glagoljskoj rukopisnoj
knjizi.

Prva izložba (13. 10. — 1. 11.
1980): Glagoljica, najstarije slavensko
pismo obuhvatila je razvoj glagoljskog
pisma od 11. do 19. st.; druga (17.
11. — 1. 12. 1980): Iluminacija gla-
goljskog misala Hrvoja Vukčića Hrva-
tinića obuhvatila je inicijale i minija-
ture najljepšeg hrvatskoglagoljskog ko-
deksa iz 1404. g.; i treća (23. 12. 1980.
— 23. 1. 1981): Ilustracija mjeseci
hrvatskoglagoljskog kalendara obuhva-
tila je kalendar Hrvojeva i Ljubljanskog
(Beramskog) misala.

Uz izložbe su održana predavanja i
pripremljeni katalozi. Izloške je vidjelo
petnaest tisuća građana i razredi uče-
nika srednjih škola. Gledaoci TV pro-
grama i čitaoci tjednih i dnevnih no-
vina imali su također priliku vidjeti
neke izloške i čuti ili pročitati nešto
o njihovu sadržaju.

176

Izložba o kalendarima posuđena je
za 3. jugoslavensku izložbu zidnih ka-
lendara: Kalendar '81 (Kristalna dvora-
na_hotela Intercontinental, Zagreb
3-6. veljače 1981.), za što je organiza-
tor Grafoimpex dodijelio Štaroslaven-
skom zavodu Zahvalu »za uspješno
sudjelovanje i podršku u organizaciji
3. jugoslavenske izložbe ... kojom se
razvija suradnja likovnih dizajnera i
ekonomskih propagandista sa struč-
njacima grafičke industrije u razvitku
grafičkog proizvoda...«

Zagrebačke izložbe o glagoljskoj
pismenosti potakle su Gradsku biblio-
teku »Ivan Goran Kovačić« u Karlovcu
da u svojim prostorijama također pri-
redi izložbu o glagoljici. Tako je građa
s prethodnih izložbi, dopunjena gla-
goljskim kamenim spomenicima (gip-
sanim odljevima) i faksimilima ruko-
pisa i tiskanih knjiga, prenesena u
Karlovac_pod_naslovom: Glagoljsko
pismo (24. 9. — 16. 10. 1981). Kao i u
Zagrebu, izložba je naišla na velik
interes građana, škola i sredstava jav-
nog informiranja.

Marica Čunčić