HRVATSKA GLAGOLISKA KNJIŽEVNOST
IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA

Josip BRATULIĆ

Cielokupnost knjiškoga stvaralaštva u Hrvata u srednjem vijeku, bez obzira na pismo pa
i na jezik (hrvatski i latinski). treba promatrati kao zatvorenu cjelinu i čvrsto jedinstvo:
'Tu djelamnost obično nazivamo hrvatskom srednjovjekovnom književnošću. bez obzi-
ra sto nam se danas pod pojmom književnosti ne ukazuju tako raznorodni oblici duhov-
nosti kao u gradi iz povijesne dubine. Nekad se govorilo općenito o ,,pismenosti" u
tom dubokom razdoblju naše povijesti duha, jer da ta grada nije dospjela dalje od uop-
ćene informacije: novija istraživanja, posebice s područja stilematike, opovrgavaju tak-
va shvaćanja i u tekstovima pronalaze elemente sustavne organizacije riječi, te pomiću
građu s područja pismenosti na područje književnosti.! Segmenat duhovne djelatnosti
koji je ostvaren u krugu naših glagoljaša odvaja se kao samosvojna i osebujna cjelina,
kao zatvoren sustav: jednako po jeziku, tematici kao i po svojoj kulturološkoj otvo-
cenosti. Pod pojmom . glagoljaška književnost"' često se promatra grada koju znanstve-
ni termin_,,hrvatska srednjovjekovna književnost" ne bi nužno trebao pokriti. Termi-
nom, dakle, ,,glagoljaška književnost" pokriva se cjelokupna djelatnost ostvarena pis-
mom u domeni popova glagoljaša, te je on, zapravo, širi od pojma hrvatska srednjovje-
kovna književnost kako je obično promatramo,

  

 

   

Tema Glagoljaška književnost između Istoka i Zapada već samim naslovom teži osvjet-
ljavanju odnosa, utjecaja i prožimanja dviju u povijesti suprotstavljenih sredina na naše
glagoljaše. Očekujemo da će saopćenje objasniti fenomen koji je inače poznat u našoj
povijesti knjičevnosti, naime, pojavu izrazitoga, jakog i sustavnog utjecaja istočne, grč-
ke i slavenskih srednjovjekovnih književnosti na knjiški repertorij naše hrvatske, sred-
ajovjekovne, posebice glagoljaške književnosti. Istraživači su iznenađeni dubinom, raz-
novršću i širinom utjecaja i pokušavaju ih, sramežljivo, smjestiti u vrijeme prije konač«
noga razlaza Istoka i Zapada, prije pucanja jaza 10$4. godine, dakle, sredinom 11. sto-
ljeća.

 

 

Povijesni izvori, pak, govore da je taj utjecaj u našim krajevima mnogo duži, dublji i
obuhvatniji, te da traje sve do uspostavljanja novih drustvenih, političkih i kulturnih
odnosa: s jedne strane osnivanjem Latinskoga carstva u Carigradu na političkom polju,
a s druge strane procvatom glagoljaške književnosti na glagoljaškom prostoru, A sve

116