Iz sintakse O cuHTaKCUCe

Kožičićeva MUCCAMA XPYAUKO2O
Misala hruackoga' III. Koaxnamaa

Ivana Eterović MieaHa 9dTepoBu4

Sveučilište u Zagrebu 3arpeGekuši yrimsepeurer

Jozo Vela Moso Beaa

Staroslavenski institut, Zagreb Crapocaasanckiii uicnryr, Šarpeć
Nacrtak

Misal hruacki (1531) Šimuna Kožičića Benje zauzima posebno mjesto među hrvat-
skoglagoljskim misalima. Recentna su istraživanja naime utvrdila da je
prvoj hrvatskoj potpunoj redakciji biblijskih čitanja prema Vulgati, pri čijem se
priređivanju Kožičić zasigurno služio nekim onovremenim latinskim misalom
venecijanske provenijencije. Budući da je sintaksa ostala uglavnom izvan dovida
dosadašnjih istraživanja, ovdje se pažnja sustavnije posvećuje upravo toj jezičnoj
razini. Slijedeći latinsku sintaksu, Kožičić s jedne strane rabi oblike i konstrukcije
kojima odstupa od hrvatskocrkvenoslavenske tradicije, dok s druge strane gdj
kad odstupa i od latinskoga i od hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika dajući
prednost starohrvatskim konstrukcijama. Time se osmišljenost njegove koncepcije
književnoga jezika, u kojoj je odnos hrvatskih crkvenoslavenskih i starohrvatskih
(čakavskih) jezičnih elemenata uređen i donekle standardiziran, potvrđuje i na
sintaktičkoj razini. lako raščlamba odabranih sintaktičkih tema očekivano potvr-
duje jaku ovisnost Misala hruackoga o latinskome predlošku, ujedno ukazuje i na to
da s naglašavanjem toga utjecaja ne valja pretjerivati. Kožičić ne preslikava slijepo
latinske konstrukcije samo radi približavanja predlošku, već latinski jezik shvaća
ponajprije kao poticaj i primjer gradnje vlastitoga književnoga jezika te njegova
oblikovanja na jasnim sintaktičkim načelima.

   

   

 

 

  

* Članak je nastao u okviru rada na znanstvenim projektima Enciklopedija hrvatskoga
glagoljaštva i Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, koje financira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2013 Ne2