RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK 1 JEZIKOSLOVLJE 31 (2005)

Anica Nazor

Staroslavenski institut
Demetrova 11, HR-10000 Zagreb

DRAGICA MALIĆ I GLAGOLJSKI TEKSTOVI

U prikazu jezikoslovnoga puta moje cijenjene i drage kolegice još sa stu-
dija dr. Dragice Malić, znanstvene savjetnice u Institutu za hrvatski jezik i
zikoslovlje, istaknula je autorica dr. Branka Tafra da se dr. Dragica Malić su-
stavno bavila tekstovima ,,ponajviše iz 14. stoljeća“, da je , dokazala post
nje čvrstih veza hrvatskih kulturnih sredina i spomenika pisanih na sva tri
sma“ i da je istraživala ,,crkvenoslavensku jezičnu tradiciju u hrvatskim latinič-
kim rukopisima 14. stoljeća“ (Tafra 1999: 5). Ovom prilikom ja ću se osvrnuti
na njezine dvije monografije: na Jezik najstarije hrvatske pjesmarice, objavlje-
ne 1972. godine kao prva knjiga Znanstvene biblioteke Hrvatskoga filološko-
ga društva i kao treći znanstveni rad dr. Dragice Malić. Osvrnut ću se na njezin
Nacrt za Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika, objavljen tride-
set godina kasnije (2002) u Biblioteci Posebnih izdanja Instituta za hrvatski je-
zik i jezikoslovlje.

Prva je knjiga zapravo njezin magistarski rad, koji je obranila u siječnju
1970. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obradila je naj-
važniju i najstariju glagoljsku zbirku duhovnih pjesama dodanih hrvatskogla-
goljskom liturgijskom rukopisu iz konca 14. stoljeća, koji se čuva u Parizu, u
Bibliothčque nationale, Code slave 11. Rukopis sadrži priručni brevijar; misal
(sacrificale) i ritual. Pjesme su napisane istom rukom, koja je pisala i ostale na-
vedene dijelove rukopisa. Za razliku od liturgijskih tekstova, pisanih liturgij-
skim crkvenoslavenskim jezikom, pjesme su napisane narodnim, pretežno
kavsko-ikavskim jezikom. Otkrio ih je i 1905. godine objavio Josip Vajs u 31
knjizi Srarina tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ,.kao va-
žan prilog za povijest hrvatskoga jezika i hrvatskoga pjesništva“. Vajs smatra
da se pjesmarica sastoji od 9 pjesama, Franjo Fancev od 12 pjesama, Vjekoslav
Štefanić od 10, a Dragica Malić se opredijelila za Vajsovo mišljenje, to jest da
je riječ o devet pjesama. Štefanić smatra da su dvije, a ne jedna božićna pjesma:
Proslavimo oca boga i Bog se rodi v Vitliomi, jer je potonja jedna od najstarijih
i najpopularnijih hrvatskih božićnih pjesama — ,.koja se do naših dana pjevala
od sjevera do juga jadranske obale“ (Štefanić 1973: 231). Štefanić je u hresto-
matiji Hrvatska književnost srednjeg vijeka (1969), koju je priredio sa suradni-

 
 
 
  

  

 

449