jednih spomenika zbog oštećenja i even-
tualnog propadanja biti će izvađeni iz zi-
dova Nehaja, konzervirani i izloženi u
gradskom muzeju ili tvrđavi Nehaj.

Sve do 1961. godine praktički je tvrđava
Nehaj bila nepristupačna javnosti. Stoga
je bila i opravdana akcija Gradskog mu-
zeja da općina Senj osnuje Savjet građa-
ma za upravljanje tvrđavom Nehaj. Kao
prvo u cilju uređenja Nehaja Savjet je
organizirao 22. VII 1963. godine savjeto-
vanje kojem su prisustvovali predstavnici
muzealaca, konzervatora, urbanista, arhi-
tekata, kulture i narodne vlasti. Na sas-
tanku je donešen program restauracije
'Nehaja, koji ima savezno značenje, a pro-
glašen je i figurativnim spomenikom senj-
skih uskoka.

Nehaj kao prvorazredni spomenik bor-
bene tradicije naših naroda ima se resta-
urirati prema izvornom stanju na temelju
starih nacrta. Uz ostalo kod restauracije
Nehaja treba voditi računa o spomenič-
koi vrijednosti obiekta tako da se u pri-
zemliu uredi prostor za odmor i razono-
du _posietilaca, za održavanje sastanaka,
savietovanja i za razne kulturne priredbe.
Na I katu će se urediti muzeiska zbirka
historijata tvrđave Nehai, seniska pri-
morska kapetaniia i seniski uskoci. Na
TI katu rekonstrukciia nehai-gradske ba-
teriie od 11 teških želieznih topova koji
su danas većim diielom uzidani u senj-
skoi obali kao kolone za vezivanie bro-
dova. Vrh tvrđave — krovište služiti će
kao vidikovac — odakle se pruža neza-
boravan vidik na Kvarnerske otoke. Pod-
gorski kanal. Učku, Vinodol. stari i novi
Seni, Senjsku Dragu, Vratnik i Orlovo
gniiezdo.

Na osnovu zakliučaka savietovania i na
uzastopne zahtieve sve većeg broia posie-
tilaca zatražena ie od seniske onćine. re-
mubličkog i saveznog Fonda za unanređe-
mie kulturnih dielatnosti potrebna finan-
ciiska pomoć. Tako ie za poetak radova
u 1964. godini osiqurano 9.900.000 dinara.
'Na osnovu postojeće dokumentaciie u ma-
ju su započeli istražni konzervatorsko-
žerađevinski radovi u Nehaju Tako prili-
kom uklaniania stepenica (ramne) pred
tvrđavom pod samim ulazom (na dubini
od 1 m\ u nabacanom materiialu iz 19.
st. pronađeni su kameni fr»gmenti na ko-
iima su bili uklesani bilini ornamenti
(oolupalmeta. cvietovi), tronrutaste braz-
de (pletera) i glagoliska slova. Naknadnim
nretraživaniem svega iskopanog materija-
la pronađeno ie novih desetak komada od
istog snomenika. Svega se pronašlo dva-
desetak diielova nd kolih se uspielo sasta-
viti tri veća koji će uz ostale ipak omo-

gućiti daljnja istraživanja senjske glagolj-
ske ploče.

Od samog početka bilo je najinteresant-
nije pitanje odakle potječu ti bijeli ka-
meni fragmenti s glagoljskim slovima i
troprutastom vrpcom, da li su to ostaci
nadvratnika ili oltarne pregrade iz neke
obližnje crkve koja se nalazila izvan
gradskog bedema, koja se razgradila a
materijal upotrijebio kod gradnje Neha;
U to vrijeme je glagoljska ploča presje-
čena sredinom trećeg reda slova kao spo-
lia ugrađena negdje oko ulaza u tvrđavu
Nehaj. U svakom slučaju nalazila se pred-
njim dijelom (slovima i pleterom) u mal-
teru, dok_je stražnji dio služio kao ste-
penica jer je gladak tj. izlizan. Širina or-
namenta iznosi 13 cm, a sačuvanih gla-
goljskih slova 20 cm, u svemu 33 cm širi-
ne. Duljina ploče je prema sačuvanim ko-
madima mogla biti cca 120 cm. Debljina
ploče na ornamentu iznosi 17 cm, a na
sredini (glagoljskog teksta) 10 cm. Ploča
je bijeli mekani kamen vrlo prikladan za
klesanje troprutaste vrpce koja završava
polupalmetom i cvjetnim motivima. U
mnogome nas taj motiv podsjeća na ču-
venu Baščansku ploču s Krka koji je zra-
čne linije udaljen do 5 morskih milja od
Senja. Prema svima ornamentalnim de-
taljima za sada datira u 12. st. Iz toga
vremena su i 33 glagoljska slova s titlama
i križem.U svakom slučaju se radi o sta-
rom crkvenom spomeniku koji može bi
mladi ili stariji od Baščanske ploče, a ko-
ji već danas ulazi u registar rijetkih i
najstarijih spomenika hrvatske glagoljske
pismenosti. Ujedno senjska glagoljska plo-
ča je prvorazredni dokument našeg sta-
rog klesarskog umijeća i narodne književ-
nosti koja je cvala za vrijeme hrvatskhi
kraljeva u krčkoj biskupiji pod koju je
u crkvenom pogledu spadao grad Senj s
okolicom.

Daljnjim istraživanjima u samoj tvrđavi
'Nehaj (u IZ djelu) otkopani su ostaci sta-
rih zidova (40—60 cm visine) za koje se
u početku držalo da su od neke stare u-
tvrde koja se na tom mjestu nalazila pri-
je izgradnje Nehaja. U toku daljnjih is-
traživanja u pravcu juga tvrđave izažli su
na svijetlo dana ostaci preromaničke cr-
kvice četvrtastog produljenog tlocrta s po-
lukružnom širokom apsidom unutar koje
je otkopan temelj starog oltara. Dimen-
zije crkvice su 10,25X5,75 m. Zidovi iz-
vana su bili izrađeni od pravilno tesanih
produljenih  kvadara-kamena _ vapnenca
kojima su u pojasevima bili obloženi zi-
dovi crkve i apsida, a koji su u cjelosti
izvađeni iz zidova i ugrađeni u Nehaj.
Debljina zidova crkve iznosila je 65 cm
kako se to jedino vidi na apsidi i osta-