JEZIČNI KRITERIJI PRI ODREĐIVANJU DONJE GRANICE
CRKVENOSLAVENSKOG JEZIKA
U HRVATSKOGLAGOLJSKIM TEKSTOVIMA

(Prilog diskusiji o problemima crkvenoslavenskog thesaurusa)

Anica NAZOR, Zagreb

Za povijest hrvatske književnosti, a posebno za povijest jezika,
neobično je zanimljivo 15. stoljeće. Ono je zanimljivo zbog toga što
se u tom stoljeću paralelno pišu djela vrlo različite jezične strukture:
jedna se pišu crkvenoslavenskim, ili pretežno crkvenoslavenskim
jezikom (liturgijska djela — misali i brevijari), druga se (liturgijska)
pišu na narodnom jeziku (lekcionari', oficiji), a piše se i pučko-reli-
giozna književnost na narodnom jeziku (molitvenici?, crkvena prika-
zanja“) i potkraj stoljeća javljaju se prva umjetnička književna djela
kod Hrvata na narodnom jeziku (Đ. Držić, $. Menčetić, M. Marulić).
Uz djela u kojima je izražena jedna ili druga jezična tendencija —
knjiška (crkvenoslavenska) i govorna (narodna) u 15. st. ima i takvih
djela u kojima se isprepliću ove dvije jezične tendencije. Ta se ispre-
pletenost vrlo plastično može pratiti u glagoljskim zbornicima, kojih
u hrvatskoj književnosti ima priličan broj (Petrisov iz 15. st., Kolu-
nićev iz 15. st., Ivančićev iz 15. st., Zgombićev iz 15—16 st., Tkonski
iz 16. st. i dr.).

Petrisov je zbornik — zbornik raznovrsnog, pretežno duhovnog
sadržaja, jezično neujednačen. U njemu je »jezik najvećeg broja
priloga stari čakavski dijalekat ekavskog govora, jako preliven crkve-
noslavenskim oblicima«“ (podvukla A. N.).

Ni Ivančićev zbornik u jezičnom pogledu nije jedinstven »sad
je više narodan, sad više staroslavenski: u poslanicama je arha-
ističniji«?.

1 M. Rešetar, Zadarski i Ranjinin lekcionar, Zagreb 1894, Djela JAZU
br. 13. M. Rešetar, Primorski lekcionari XV vijeka, Zagreb 1898, Rad JAZU
br. 134 i 136.

% F. Fancev, Vatikanski hrvatski molitvenik i Dubrovački psaltir, Zagreb
1934, Djela JAZU br. 31.

* F. Fancev, Muka Spasitelja našega i Uskrsnuće Isukrstovo, dva hrvatska
prikazanja 15. vijeka, Zagreb 1939, Građa JAZU br. 14.

+ Vi. Štefanić, Glagoljski rukopisi otoka Krka, Zagreb 1960, Djela JAZU,
kni. 51, str. 359.

% I, Milčetić, Prilozi za literaturu hrvatskih glagoljskih spomenika, Ivan-
čićev zbornik, Starine JAZU, br. XXIII, str. 50.

68