12 Vuswe

JEZIKOSLOVIJE

 

oi O-b 9532 saja ZO

UZ LATINIČKI PRIJEPIS NOVOGA ZAVJETA HRVATSKIH PROTESTANATA: ANTON DALMATIN - STIPAN KONZUL, NOVI TESTAMENT

Višestrukaje kulturna
iknjiževna vrijednost
glagoljskoga Novoga
testamenta. Pretiskom iz
2007 postao je dostupan
široj znanstvenojjavnosti,

a upravo izašlim latiničkim
prijepisom pronašaojeputi
do širega čitateljstva. Tako je
na više nego primjeren način
obilježena 450. obljetnica
tiskanja glagoljskoga
'Novoga testamenta

Vesna Badur

 

vić

 

 

jepsenijisupovat bogaeidaač
k deatrosi hrvaskih potesunsta
izdanja No edamenta, agliko,
skanoudradila, 196158 tećiriskoiza-
njeiz1563.U Ungaadovolania ndbi
“Tbingea o e u azdobjaod 156 do
156 idesetakhatskih rotesanskih kj
14 glaglom š črikcom 1 atiniom Nak-
de Nomgeltimenia e suramijenjen g
akim podrčima r, Kranei Dlmacie.
lakopoetniski ok u Hrraskj u čei
zbo azi oklnost ni i šrihrzmje.
prostanisi ak vijedanje korpushrvatske
kižerei jezičnekšine Oim oj ažn ,
idanao zni z isražiijejepiva d
enst n pretdnarazdoiahrvaske k
iaoobio natradkijuglgoata.
Prvidlonaslolen e Pi dl No To
 mena.va am si vi čei eei 1 iaj
"pusk, z az aoi » općeiadašnj
Frazirni Hvacki az, po Artomu Dbi
i Spanu ia s pooćudri rr s
 riovernosimačn,sadri čebi erandla ki
ia preihodežvooiisakop erndsia. 1ć
asi Djla apott. Draidl No o
"menia, k e zadrie apstlke Eptskpo
orimu kak brojna du srani ov kre kaže
sari poslanice i Apokalu, kj e nstira-
a+26 dronca. Opešni poveni pedgovoni,
imolaTrdbn siojnčkno < Anoca Do
malina lipana Konzalam hrvstkom oob
a zaimlj e predočvajuokonoti preo
eji tskanj i koia a sdre i vžne po
"ene podale. TI pam podaci mnogogoore
" onodonim poličkim, kokurnim i vjeskim
prlkoma u hrešskim krjerima na graici
zrema Osmanskom: Cartvuteo stalas ratoj
“opasosii sukoima. laglskaidaja No
“ zjeaprevli si rediirli Sipan Korznl
nnin i Anion Dalmatin. U prevodeju o
ekri pomagali s im sradnicivećinom gla
gi IraniJurj eić MatiaŽvć, an
FalijanićPrane H Vinko Vernsković, aa
Pomizanć, rj Paričć z Vinodola, Leoard
MerčelzCrea, au prevodilačkom saimu, a
Trukaov prijedlognakako sujlval Mi
a Popovč an Maleševac i Bone odoosno
Si Kako se može zaklui izkoeponden
če tisubibliskdjebinciadna pojevodima.
"avišemjet u UradLabanii si

  

= Čakavska osnova

U predgvaru preoa djela o oo
ki Konzuli Doi napomiju ćapre

sode S pro m e kbi o privje
čakavcima,štokavima i kavma i koj sami
azivajuopeni,sdanji \ azni H aci
azi Sobirom za podejo brvskpre

odiija krektori kj ećinom pjecali
žkamskoa govonogapodrčj ov No

“ an u osi ia čakavskispt,
šU demenešokamkog. civenodenskogi
edlovenskoga ia U iom predgovonu ri
s spomenal i oji u predlošaka pevodil:

 

ii

 

Linskoga, Vlškog, Nenikoga i Kranjskoga
tmačenja. u Hrvadki e ak" Nočini e
di sase j osi s Lsherovi Brazmov.
pred Bij Ne spominje iziekom pre
ae hretkebjekerierodepotvrđene u
Imminim dsonarima i u paolskim ia

sskimkriama.ezičnastrvanjapkaziju.
Šaje upravo Iekdanar Bemaniina Slianina
fskanprvi pat 195 u Vencii i pisn hra
skočakavskim mogao bi jedan od redlžaka
"Novogaestameni

= Prvitiskani hrvtskiprijevod

U povjest rvođenjaBilje mahrvki j
zik pglskom zdanju ov ajo prpia
isaknto mjet, e e topvi ani hrvaski
prjevd novezajenih ekoni a naradaom
jeziku Naso e natagu glgoške radicje
H hrratkih Bibljkih pjevoda koi € naluze u
Ininičnim lkclopaia agni kojigama

Mežugagobišima Bj nijesčuvanakao e

sena kj eć e jezi pevod potađea u
brelarima | mialima. Tdstsk gaglskih
irevar v od dradretmisl, ekopsnih
iikanih, oji pošječ i razddlj od 13 d6
poavice 16 solećasadžebijska čj i
kj možemo rekonstraiti hreankoghgol

li bi pjevod. Od večea bj akni
agki knj eb iai d
protsakmislapojče z 18 godine, a pr
ci beijra z 8) godineIpak. vi -
ki podaaka prema kojima sespr Bij
spominje 1480.uBlom ma Cesu te u Omilju
a Kika u 3 stljeća,srjedečenam otome da
e nekoć potjaa rvstskoglglska Bij
izdopitvanahrvakihrečrntorasazrjemo
a s trgalizagagolskom Bijom. Nalme,
akan Nomop iai potstanki d
ii namjeravali bi \ lovita Biblju i

“Zikdi ano No Tetimen' ari talslga ui sa'alav glagljkitekst, oji b im u

  

ko predllak i pomoć pr pretodenju Si
pima,ossto Slamgu znj Cinive a su e
l zaBibjom NerarnaFrankopana, kja e
“jerojino astla 53

Damas e u svjet poznatovišeprimerka
gagljikoga Norgutestamena. Prema dobro
ničevan primjer z Nadonlne i sveniior
klnice u Zagebunapaln e 2007 prtiak
izdajuTološkog u Matija Vić
rik Ujednj kni danisu vi drogido o
a zanjeta kj su prvobinoilzsebo ij
leniauopimom pogoveu pirdia prtska
"Mj Jenbrh opisto ee eaperad hrvaskih
protesanaa n prevolenija Noj zarea.

» Latničkatransliteracija
glagoljskoga izvornika

Korak du proučavnju Novojuttanon
taučinjen e poi godine dn tiničkog
prenisa lgskogazvornika kj jeabeljen
"i anzdevattu Adrenističkoatnokog -
kogučilita u Maridevcu, Rlozikog aui
uŽagnou  Škoke kni Lalnčka ar
ac L di Novega tamena sapaii su
“Taja Kutović i hateo Zaga s Plorskoga
fikakca i potpinica ovihredka izŠaros-
ensko mi izZagea.atiničk ej
žadriva čeir eraneja Di apotoska po-
dljejenjeupoglala(lapirl) aki obliko
anprema ggoskom rigiralo ao aselko
(mogu usporediiizvorniki noi prieps. U pr.
logu Slvpiortogrfia u laglčkam Nomom
itamentu 1583 načla iiičkog prijepice
 MateoZagarobasnio e poncie traateicie
kaajeomogaćia biljki ekičliv skom
čacuzamjenik, l k zamijenjn o
oškim istaživnima. U kni koaje eđ
Dragiim aa Adventistčkogitzškog
sokogučlita nalnesedrogiprioinjevački
PredgovorPrimolaTrubara i prjevod a r

  

Protestantski prijevod Biblije

 

ITIBYOPRX OSS
ano OZE

 

 

 

9Ber ei falb Te b neven Te
SE

TGREIPRI.

 

Pi 1

K

mmm
alO

arri ni
a o aaa

ski Maine Miladnovte Goii tltov Nri
šetameni 562 1di) u prevodciskom k
olškom iii UeEraglagoskogu Navga
(alamenta (563. kj potisije Aj ni
 Ukojei e avedeno dj prremi itrandie
rj di Novoga ae

Valestrka jeknlrna i knjikvnavijednost
slagolkoga Norgu esamenia Ora) e spome-
Hik zaiiivne samo istaivčima pojesi
Prvatske i aropskerefoomicije noi prouče-
aei tskastva knjžata | Huminacie
tilanh kjiga. Osim tga,nezaclazno e e
o mačenjeza proočvanjepovijestipjevode
Bilje n hretskijezik e ovj krvatskoga
n lika. Noi esamenć prtiskom je z
3007 potao dostupanšioznnvenjvno-
a upeno zi liničkim prijeisoc pro-
ašao e pt š d š člaleljtva Na ok
iše neg prgoda, rčin obljeenije 4
obetnica tskinjaglagolskoga Nom ia